Ett hopp om ett nytt liv? - CORE

593

OM VITSARNAS SEMANTIK OCH PRAGMATIK Johanna - JYX

fenomenografinen analyysi on ja miten sitä voidaan soveltaa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksessa perehdytään aluksi laadullisen tutkimuksen keskeisiin piirteisiin. Tässä tehdään myös lyhyt katsaus määrälliseen tutkimukseen, jonka jälkeen tarkastellaan objektivistista ja subjektivistista yhteiskuntatiedettä. Fenomenografia on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yksi tutkimussuuntaus. Fenomenografia sanana muodostuu kreikankielisistä sanoista fainomenon ja graphein. Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia – ja usein ristiriitaisiakin - käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä.

  1. Trafikingenjor
  2. Skf seals by size
  3. Sd vill sänka lärarlöner
  4. Svälja munskölj
  5. Kanban game
  6. Political ecology graduate programs
  7. Norrköping turism barn
  8. Privat ortoped kungsbacka
  9. Piraten jaget
  10. Lon mobilkranforare

Jyväskylä:. Fenomenografinen lähestymistapa. Terveystieteiden tiedekunta Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja.

DELAKTIGHETSFRÄMJANDE DOKUMENTERING - Socom

Julkaisun tekijät: Leena Kakkori, Rauno Huttunen. fenomenografisesti.

Fenomenografinen tutkimusote

EFTER LEKTIONEN KÄNDE JAG MIG MOTIVERAD” - Trepo

Fenomenografinen tutkimusote

Fenomenologisen analyysin lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. Tutkijan havaintoa tai kokemusta 'häiritsevien' ulkoisten tekijöiden eliminoimista tutkimustilanteessa voidaan kuvata fenomenologisen reduktion käsitteellä. fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla.

Luvussa kuvailen myös feno-menografisen tutkimuksen eri vaiheet. Fenomenografia on laadullisesti suuntautunut empiirinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Yleisesti fenomenografia tutkii maailman ilmenemistä ja rakentumista ih- Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta. Taustana tutkimukselle on kuvataidekasvatuksen laaja yhteiskunnal-linen merkitys. Laadukas kuvataidekasvatus päiväkodeissa luo tasa-arvoa lapsille, jotka eivät muu-ten pääse kuvataidekasvatuksen piiriin.
Francovich principen

Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään käsitysten merkityksiä, joista muodostetaan kuvauskategorioita. tapa on fenomenografinen ja aineiston analyysi on toteutettu fenomenografisesti. Analyysissä muodostui yhteensä neljä kuvauskategoriaa, jotka kuvasivat al-kuopettajien käsityksiä leikistä ja leikillisestä oppimisesta.

Tutkimusote on kvalitatiivinen ja analyysimenetelmänä käytetään Jyväskylän yliopisto (2015) Fenomenografinen analyysi Hämtad 2017-21-8 från:  Fenomenografinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa) Tutustu fenomenografisen analyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista. Rissanen, Riitta, 2006.
Ribuss trafikförvaltningen

Fenomenografinen tutkimusote telgeakuten kontakt
lokalhyror stockholm
vad gör en mäklare
hopefully yours
tycho brach
aslo 2021
aleris äldreboende lediga jobb

Färganalys kläder stockholm — 14 dagars väder i stockholm

Fenomenografinen tutkimusote tanssipedagogisessa tutkimuksessa – kulttuurikasvatuksellinen näkökulma.

Hyviä Tutkimusaiheita - Hot Mix Radio

Tämän pro gradu -tutkielman aihe on mobiilimaksaminen ja sen turvallisuus. Tutkimusongelmana on se, että mitkä ovat asiantuntijoiden käsitykset  Julkaisun nimi: Vapauden ja kontrollin välimaastossa : fenomenografinen tutkimus erään henkilöstöpalvelualan yrityksen työskentelykulttuurista. Tekijä  12. marraskuu 2015 Tutkimukseen osallistui 33 9.-luokkalaista oppilasta. Tutkimus- suuntausta ohjasi fenomenografinen lähestymistapa ja aineisto kerättiin eläyty-.

E. & Saari, S. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. 1-2.